جعبه سیاه

کلام: دیگرد
آهنگ: سعید دهقان
جلد: فروغ

حمایت:

قیمت انتخابی

دریافتِ آنیِ اثر در قالب‌های MP3 320 و WAV به‌همراهِ نسخه‌ی اصلیِ جلد
پشتیبانیِ فروش: daygards@gmail.com